Прашни думи

 

Прашните думи се използват сравнително рядко в съвременната реч. Целта на Начинанието е да се съхрани богатството на българския език чрез разширяване употребата на тези позабравени родни слова.

Как да допринеса?

Използвайте Прашните думи! Те често биват заместители на чужди думи, a дори и да не са, то носят собствени оттенъци в сравнение с по-широкоразпространените им събратя.

Ако се сетите за прашни думи, които са ни убегнали, можете да ги предложите за включване в настоящия списък. Българският език ще Ви благодари!

Произволна дума: низвергвам

Почива тук низвергнат бог.
Провалът беше лесен:
сградихме му пиедестал —
висок и твърде тесен.
      Тлейлаксианска епиграма

из „Месията на Дюн“ на Франк Хърбърт, превел Любомир Николов

Сваляне

Използвайте на воля, но споменете Сдружение „Глагол“ като събирач.

прашни_думи.csv