Черен списък

 

дискутирам

обсъждам
разисквам

 

Думата дискутирам произлиза от френската discuter. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия обсъждам и разисквам.

Вижте също: дебатирам, дискусия